Verduurzaming Openbare Verlichting – Rijkswaterstaat

Het ministerie van I en W heeft de ambitie om een inspirerende en activerende koploper te zijn ‘op het gebied van duurzaamheid (visie Duurzaam I en W)’. Binnen deze ambitie wordt gestreefd naar een energieneutraal netwerk en wordt de verplichting gerealiseerd die in het SER-Energie akkoord  is vastgelegd: 50% energiereductie in 2030 op openbare verlichting ten opzichte van 2013, zoals vastgelegd in de Strategie Energie- en Klimaatneutraal I&W (2 juli 2018). Spyndle verantwoordelijk voor de projectrollen Technisch- en Omgevingsmanagement bij het opzetten van een verduurzamingsplan is.

Multimodaal verkeersmanagement – Amsterdam

Spyndle ontwikkelt een verkeersmanagementplan als multimodaal tactisch-operationeel kader voor gemeente Amsterdam. Het kader verbindt beleid aan operatie en stelt Amsterdam in staat om een meer datagedreven organisatie te worden.

Het plan definieert processen waarmee vanuit verkeersmanagement de belangen van de modaliteiten fiets, auto, voetganger, OV en vervoer over water op een evenwichtige manier kan worden gemanaged vanuit de verkeerscentrale.

Advisering GAMBIA

Spyndle heeft samen met Willems&partners een probleemanalyse uitgevoerd voor de landelijke wegbeheerder in Gambia. Gevraagd werd om een analyse op hoofdlijnen van de verkeersproblemen en te kijken naar mogelijkheden van oplossingen op straat en in de organisatie. Er zijn gesprekken gevoerd met lokale overheden, politie en bedrijfsleven en havenautoriteiten. Conclusies uit deze analyse zijn teruggekoppeld aan het ministerie in een brede werksessie en een rapportage.

LVMB architectuur voor verkeersmanagement – LVMB

Samen met LIBRT ontwikkelt en beheert Spyndle de landelijke architectuur voor verkeersmanagement. Dit wordt samen gedaan met vertegenwoordigers van de G4, Provincies, Rijkswaterstaat en het NDW. Hierin wordt zowel de inhoudelijke uitwerking als het proces verzorgd. De architectuur omvat alle de nieuwe ontwikkelingen binnen Talking Traffic, C-ITS Corridor en netwerkbreed verkeersmanagement. Resultaat is een breed gedragen architectuur die als startpunt dient in de discussies met de markt en als basis fungeert voor standaardisaties vanuit wegbeheerders.

Technisch advies Realisatie ITS, RWS- PPO: Specificeren, aanbesteden en realiseren DVM systemen en Openbare Verlichting

Specificatie, inkoop op basis van UAV-gc, inclusief de realisatie van de ‘speciale’ projecten, waaronder Vrachtwagentolheffing, Weigh in Motion, iVRi, iWKS en Openbare Verlichting. Deze projecten worden voornamelijk uitgevoerd op het hoofdwegennet en betreft de gehele DVM- en OV keten; van lus op de weg tot lessenaar in de Verkeerscentrale.

Voor deze projecten opererend op het snijvlak van techniek-, contract- en omgevingsmanagement brengt Spyndle kennis van en ervaring in van de geldende wet- en regelgeving, kaders, richtlijnen en specificaties ten behoeve van DVM en openbare verlichting voor het hoofdwegennet.

Regionaal Verkeersmanagement, provincie Utrecht: Specificeren, aanbesteden en realiseren DVM en ICT systemen

Spyndle heeft grote delen van het uitvoeringsprogramma RVM in regio Utrecht begeleid en uitgevoerd. Het betreft technisch management, omgevingsmanagement, project management, architectuurontwerp,  specificatie, aanbesteding, realisatie en overdracht aan de beheerorganisatie. Inhoudelijk betrof het o.a. Rotonde Dosering (RDI’s), Kleine Infrastructurele Maatregelen, bestaande uit zowel civiele, installatie en softwareaanpassingen t.b.v. VRI’s, Ontwikkelingen realisatie van ICT systemen waaronder Toptrac netwerkregelingen, optimalisatie VRI’s, inwinning reistijden en het plaatsen van informatiedisplays. Tevens adviserend voor de Systeem Integratie van Netwerk Management Systeem, Basismeetnet, VRI-Beheercentrale, Netwerkregelingen en het nieuwe WAN netwerk binnen de regio.

Praktijkproef Amsterdam – Provincie Noord-Holland

In PPA Noord is Spyndle verantwoordelijk voor Projectmanagement en inhoudelijke vormgeving van het project. Praktijkproef Amsterdam doet grootschalige veldtesten waarin nieuwe concepten op het gebied van verkeersmanagement worden getoetst en daarna doorontwikkeld naar de praktijk. In PPA Noord zijn de GNV-modules uit PPA fase 1 opnieuw ontwikkeld en getest voor een provinciale weg met VRI’s. Ontbrekende softwaremodules zijn gespecificeerd en toegevoegd aan het concept. Samen met de regionale wegbeheerders is het concept in de bestaande systeemarchitectuur ingebed, waaronder de integratie met MobiMaestro.

Landelijke regelaanpak voor verkeersmanagement – LVMB

Spyndle heeft de landelijke regelaanpak voor Verkeersmanagement ontwikkeld. Dit is gedaan samen met partner LIBRT en een expertgroep van wegbeheerders uit de G4 en Provincies. Het resultaat is vastgesteld door de LVMB, opgenomen in de CROW handboeken  en geldt inmiddels als de vigerende standaard voor netwerkbreed verkeersmanagement. Doel van de regelaanpak is het standaardiseren van de praktijk van regelscenario’s, waardoor het operationele en tactische werk efficiënter wordt en een hogere graad van automatisering mogelijk wordt. Op dit moment wordt deze aanpak door verschillende regio’s in de praktijk uitgerold

Projectmanagement iENC alliantie EVA, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat

In dit politiek sensitieve project EVA wordt binnen een alliantie van 3 vaarwegbeheerders de specificatie alsmede de realisatie van 3 pilotkaarten opgeleverd van zogenaamde iENC’s (elektronisch kaartmateriaal voor de professionele scheepvaart). Spyndle verzorgt het projectmanagement.

C-ITS Corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen, Rijkswaterstaat PPO

Management van een innovatief en internationaal project op het gebied van coöperatieve en connected systemen. Behaald resultaat: Eerste 2 fasen afgesloten conform plan. Succesvol Testfest in Dordrecht georganiseerd. Testsite A16 operationeel. Landelijke Coöperatieve specificaties samen met de industrie opgeleverd. Spyndle geeft invulling aan technisch- en omgevingsmanagement alsmede aan test- en eventmanagement.

CONCORDA Amsterdam, RWS-PPO

Binnen CONCORDA wordt voor het eerst op de openbare weg getest worden met level 3 geautomatiseerde voertuigen (‘handen van het stuur’). Spyndle is verantwoordelijk voor het technisch- en omgevingsmanagement zodat met partners FIAT en NXP een gezamenlijke roadmap tot 2020 wordt overeengekomen. Tevens verantwoordelijk voor het bouwen van de testsite en het betrekken van de partners Provincie NH en Amsterdam. Behaald resultaat: Testsite A16 en A5/A9 gereed voor geautomatiseerd rijden.

Pilot Operations InterCor, RWS-PPO

Binnen InterCor werken Nederland, België, Frankrijk en het VK samen om internationale interoperabiliteit van coöperatieve diensten te garanderen. Spyndle is verantwoordelijk voor technisch-, omgevings- en testmanagement binnen dit innovatieve en internationale project op het gebied van coöperatieve en connected systemen. Behaald resultaat: Succesvolle deelname aan internationale testevents. Inhoudelijke harmonisatie met partnerlanden bereikt.

HSL Zuid

Voor het project HSL-Zuid project/contract/omgevings-manager voor het DBM-contract van het GSM-R netwerk van ProRail inclusief C2000 in spoortunnels (omvang ca. 25 mio€). Aansturing alle noodzakelijke juridische (vergunningen), financiële, technische en organisatorische activiteiten. Binnen een “exotische contractuele driehoeks-relatie” de belangen van ProRail op een adequate en succesvolle wijze behartigd. Daarnaast zelfstandig verantwoordelijk voor schriftelijke rapportages en beleidsadviezen aan de directie ProRail en het Ministerie. Het project speelde zich af in een politiek bestuurlijk zeer complexe innovatieve omgeving.

CEF Transport call Truckparking – provincie Zuid-Holland

Realisatie van 4 vrachtwagenparkeerterreinen binnen de Europese CEF transportsubsidie. PZH is leadpartner in het consortium. Activiteiten van Spyndle: Begeleiden van de CEF aanvraag als projectleider. Voorbereiden besluitvorming over de rol van PZH binnen dit traject. Onderhandelingen met INEA over grant agreement. Opzetten van een corsortium-organisatie. Organisatie van financiering bij collega-overheden inclusief besluitvorming in het BO-MIRT.

MIRT-verkenning A12 – provincie Zuid-Holland

Voorbereiding van de beleidsmatige besluitvorming in de MIRT rond de verbreding van de A12 tussen Gouda en Utrecht. Vanwege de interprovinciale component is dit een complex project. Spyndle heeft legt hier vooral accenten op omgevingsmanagement en inhoudelijke uitwerking en begeleid de gedeputeerde in zijn onderhandelingen.

Programmaontwikkeling Smart Mobility- provincie Zuid-Holland :

Ontwikkeling van beleidslijnen en inhoudelijke uitwerking van een breed programma Smart Mobility. Hierbij zijn de lopende initiatieven binnen PZH en regionale partners opgelijnd in een thematisch uitgewerkt programmaplan. Per thema zijn beleidsmatige doelstellingen geformuleerd en uitgewerkt in roadmaps voor de komende bestuursperiode.

Connected Transport – Zuid-Holland

Samen met de MRDH, ministerie van I&W en de Verkeersonderneming is het living lab Connected Transport in Zuid-Holland gestart. Werkzaamheden betreffen de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming, het enthousiasmeren van de logistieke sector via de regionale mobiliteitsmakelaars, het enthousiasmeren van de bestuurders, onderzoek naar de maatschappelijke relevantie, organisatie van financiering en verkrijgen van externe subsidie, inrichting van een projectorganisatie en de besluitvorming op het BO-MIRT.

VM-IVRA / DRS Partnership Talking Traffic / RWS-CIV

Spyndle ontwikkelt de project start architectuur voor de projecten “VM-Informatie voor routeadvies” en “Digitalisering Regelscenario’s” als uitgangspunt voor de realisatiefase.

Future Mobility in Smart Cities, Goedopweg Utrecht

Binnen het programma Goedopweg in Utrecht is een project initiatieplan opgezet samen met de partners rond het Utrecht Science Park. Doelstelling is om smart Mobility oplossingen zoals autonome shuttles en Smart Parking (MaaS- dienst) te integreren in de gebiedsontwikkeling van het USP. Het project is overgedragen met een brede gedragsstudie in het gebied waarin de haalbaarheid van de instrumenten nader zijn onderzocht.

Data Distributie Architectuur – RWS-CIV

Spyndle ontwikkelt de data distributie architectuur voor Verkeersmanagement. Vertrekpunt zijn de beleidsstukken iStrategie en het uitvoeringsplan Verkeersmanagement, waarin RWS als een data gedreven organisatie wordt gepositioneerd. De architectuur is samengesteld met een werkgroep met interne CIV-architecten uit het domein Mobiliteit. Het resultaat is vervolgens getoetst in een serie innovatieve projecten zoals Talking Traffic, Intercor en de samenwerking met andere wegbeheerders. Belangrijke trends die in de architectuur worden geraakt zijn o.a.: Cybersecurity, IoT en Mobile Edge Computing, uitbesteding van diensten, raakvlak NDW, integratie C-ITS en Talking Traffic, opzet van big data integratie, hybride communicatie met voertuigen

Spyndle begeleidt ook de verdere implementatie van dit traject in de praktijk.

Kwartiermaker Smart Mobility – Provincie Utrecht

Bij deze provinciale wegbeheerder was Spyndle verantwoordelijk voor het initiëren en realiseren van complexe mobiliteitsopgaven op het gebied van Smart Mobility. Opstarten en borgen van een multimodale werkwijze en benutten van kansen die Smart Mobility biedt.  Een 10-tal concrete Smart Mobility projecten zijn geïnitieerd. Het project speelde zich of in een politiek-bestuurlijke complexe en in een reorganisatie-fase zijnde organisatie.

Servicelevel & Contractmanager – ProRail

Verantwoordelijk voor in stand houden en op basis van KPI’s garanderen van de performance van het communicatiesysteem GSM-R langs zowel de Betuwe Route als de Hoge Snelheids Lijn Zuid.

Migratie VICnet naar NNV

Binnen dit project voert Spyndle de projectleiding uit over de migratie naar een nieuwe backbone.

Hierbij worden de 5 verkeerscentrales van Rijkswaterstaat ontkoppeld en weer aangesloten. Vanwege het missie-kritische karakter van de betreffende systemen is maximale aandacht gegeven aan testen en communicatie met de betrokken stakeholders.

Referenties & partners

Meer weten over Spyndle?